Complaint Notices

COMPLAINTS AND REFUND REQUESTS

Without undue delay and considering the circumstances, the Client is obliged to notify the Agency of all non-conformities established during the tour/excursion/transfer.

The Agency undertakes to resolve all complaints by applicable laws and these General Terms and Conditions.

The Client is invited to contact his tour manager/guide or representative immediately if the tour/excursion/transfer needs to be completed or performed below standard.

The Agency will consider refund requests only valid if the Agency is notified in time.
All refund requests must be submitted to the Agency in writing, within 2 days of the end of the program, to the email: info@tabootravel.hr

The Client has the right to a refund in the amount of the real value of the services that were not provided, while the maximum possible refund per complaint can be the full price of the program. The Client will waive the right to ideal compensation. All potential disputes come under the jurisdiction of the Court in Split.

PRIGOVORI I ZAHTJEVI ZA POVRAT

Klijent je dužan bez nepotrebnog odgađanja i uzimajući u obzir okolnosti, obavijestiti Agenciju o svim nesukladnostima utvrđenim tijekom izvođenja ture/izleta/transfera.
Agencija se obvezuje sve pritužbe rješavati u skladu s važećim zakonima i ovim Općim uvjetima.

Klijent se poziva da odmah kontaktira svog voditelja putovanja/vodiča ili predstavnika ako je tura/izlet/transfer nepotpun ili izvršen ispod standarda.
Agencija će zahtjeve za povrat smatrati nevažećim, osim ako Agencija nije na vrijeme obaviještena.

Svi zahtjevi za povratom novca moraju biti podneseni Agenciji pismeno, unutar 2 dana od završetka programa na email: info@tabootravel.hr

Klijent ima pravo na povrat u iznosu od realne vrijednosti usluga koje nisu pružene, dok najveći mogući povrat po pritužbi može iznositi punu cijenu programa. Klijent će se odreći prava na idealnu naknadu. Svi mogući sporovi dolaze pod nadležnost Suda u Splitu.

Open chat
Need help to find the best day
tours from Split?